Cíle a zásady

Cílem organizace je pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času.

Zásady organizace stojí plně na principech křesťanské morálky a vycházejí z úmluvy o právech dítěte. Matěj chce pomáhat při přípravě na odpovědný život jedince ve svobodné společnosti, a to od nejútlejšího věku až po dospělost.

Mezi způsoby činnosti organizace především patří

a) výchova multiplikátorů dobrovolně pracujících s  mládeží,

b) zajišťování materiální pomoci, dotací, akcí a  kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží,

c) spolupráce s charitativními a humanitárními organizacemi a s organizacemi podobného zaměření,

d) prevence drogových závislostí a dalších  negativních vlivů působících na děti a mládež,

e) vytváření center pro pobyty dětí a mládeže s  výchovnými programy,

f)  budování klubových a vzdělávacích zařízení dle  možností sdružení,

g) podpora zdravé výchovy především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, morálky, sociálního cítění a zapojování do společnosti,

h) navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce a výměna vzájemných zkušeností,

i)   iniciace rozvoje schopností a dovedností u dětí a mládeže s perspektivou jejich uplatnění na trhu práce a

j)   pomoc při budování vzájemné mezilidské úcty,  lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti ve společnosti.